Ngày đăng: 22/05/2010
Định mức chi phí quản lý và tư vấn đầu tư xây dựng...

BỘ XÂY DỰNG
----------------------
Số: 1751 /BXD-VP
V/v Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:          - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc  Chính phủ.
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước

 


         Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

        Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

          Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Nơi nhận :

- Như trên;

- Văn phòng Quốc hội;

- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Cơ quan TW của các đoàn thể;

- Toà án Nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Sở XD, các Sở có công trình
- Xây dựng chuyên ngành;

- Các Cục, Vụ thuộc Bộ XD;

- Lưu VP, Vụ PC, KTTC, Viện KTXD, C400.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Đinh Tiến Dũng

 

Download định mức chi phí tư vấn đầu tư…

Thiết kế nội thất
Dịch vụ hda

Đây là dịch vụ bổ trợ và có thể kết hợp với dịch vụ đầu tiên để tạo thành một gói dịch vụ hoàn chỉnh hoặc có thể thực hiện độc lập. Sản phẩm đầu ra là bộ hồ sơ thiết kế nội thất để có thể sản xuất, lắp đặt tất cả những thiết bị trong không gian nội thất.

Gói thiết kế nội  thất
Cao cấp
200,000(đ /m2 sàn)
Chuyên nghiệp
150,000(đ /m2 sàn)
Mở rộng
120,000(đ/m2 sàn)
Cơ bản
100,000(đ/m2 sàn)
Tiết kiệm
8000,000(đ/ bộ hồ sơ)
Những văn bản mới nhất Những thủ tục pháp lý

Gói các dự án chính Nhà ở gia đình Nội thất nhà ở